DVJ:Danske Virksomhedsjurister

Etiske regler

 1. Medlemmet skal varetage sin funktion som virksomhedsjurist med omhu, professionel kompetence, loyalitet og objektivitet og arbejde for, at gældende regler kendes i og respekteres af virksomheden. Under udførelsen af sit hverv skal medlemmet også tage hensyn til de almindeligt accepterede normer for god skik og moral.
   
 2. Medlemmet skal i sit arbejde respektere Foreningens regler og afstå fra at foretage sig handlinger, som kan skade Foreningens omdømme og medlemmernes almindelige anseelse.
   
 3. Medlemmet skal under sin ansættelse i virksomheden og efter ophør af ansættelsen holde enhver oplysning fortrolig, som medlemmet får kendskab til under fortrolighed eller som medlemmet får kendskab til under udøvelsen af sin funktion som virksomhedsjurist, og som virksomheden eller tredjemand med rimelighed har krav på ikke bliver videregivet. Disse forpligtelser gælder ikke, såfremt loven pålægger medlemmet at udlevere fortrolige oplysninger.
   
 4. Medlemmet skal i forhold til sin virksomhed bevare sin professionelle uafhængighed i udførelsen af sine opgaver, således at medlemmets eget ansvar for opgavens løsning ikke anfægtes.
   
 5. Kontakten mellem medlemmerne af Foreningen ansat i forskellige virksomheder skal foregå i gensidig tillid og med udvisning af samarbejdsvilje uden dog at tilsidesætte hensynet til medlemmets egen virksomhed.
   
 6. Medlemmet skal i forhold til parter, der ikke har juridisk bistand, udvise loyalitet og fairness og skal om nødvendigt foreslå, at den anden part får nødvendig juridisk bistand.

  Et medlem må ikke modvirke, at en anden part får juridisk bistand.
   
 7. Klager over et medlems overtrædelse af de etiske regler skal skriftligt fremsendes til Foreningens bestyrelse.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies