DVJ:Danske Virksomhedsjurister

Vedtægter

Vedtægter for "Danske Virksomhedsjurister"

§ 1.  Navn
Foreningens navn er "Danske Virksomhedsjurister" (i det følgende benævnt ”Foreningen”).
Foreningens hjemsted er København, og dens område dækker Kongeriget Danmark.

§ 2.  Formål
Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes faglige interesser og repræsentere medlemmerne i faglig henseende overfor offentlige myndigheder såvel nationalt som internationalt, overfor universiteter og andre højere læreanstalter samt overfor institutioner og organisationer, offentlige såvel som private;
 • at øge kendskabet til og sikre anerkendelsen af medlemmernes funktion som jurister i virksomhederne;
 • at medvirke til medlemmernes erhvervsmæssige videreudvikling ved blandt andet at indsamle og formidle oplysninger om efteruddannelsesmuligheder, organisere erfaringsudveksling mellem medlemmerne, organisere seminarer og tilrettelægge debatmøder mv.;
 • at sikre dansk deltagelse i internationale sammenslutninger af virksomhedsjurister, og samarbejde med andre nationale foreninger af virksomhedsjurister;
 • at sikre overholdelse af Foreningens etiske regler for medlemmernes udøvelse af deres funktion som virksomhedsjurister;

 Medlemmernes ansættelses- og lønvilkår er Foreningen uvedkommende.

§ 3.  Medlemskab
Medlemskab kan opnås af enhver, der har bestået (i) juridisk embedseksamen ved et universitet i Danmark, eller (ii) eksamen som cand.merc.jur. ved et universitet eller en handelshøjskole i Danmark, eller (iii) tilsvarende eksamen ved tilsvarende uddannelsessteder i udlandet, og er ansat og arbejder i en erhvervsvirksomhed i Danmark med arbejdsopgaver, der hovedsagelig indebærer juridisk rådgivning af denne eller dennes koncernforbundne selskaber i ind- og/eller udland.

Ved erhvervsvirksomheder forstås i disse vedtægter erhvervsvirksomheder, selskaber og statslige aktieselskaber eller selskaber reguleret efter særlige love, der har til formål at fremme virksomhedens økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, og ikke er en offentlig institution.

Erhvervsvirksomheder i Danmark, der beskæftiger 10 eller flere medarbejdere, der hver især opfylder ovennævnte kriterier for at søge om individuelt medlemskab af Foreningen, kan søge om et firmamedlemskab. Et firmamedlemskab kan alene omfatte én juridisk enhed. Firmamedlemmet skal udpege en kontaktperson, der opfylder kriterierne for individuelt medlemskab af Foreningen, og som repræsenterer firmamedlemmet overfor Foreningen. Et firmamedlem kan deltage med op til 10 personer i Foreningens arrangementer.

Bestyrelsen afgør, om en ansøgning om medlemskab af Foreningen kan imødekommes.

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fravige medlemskriterierne for optagelse af nye medlemmer.

§ 4.  Medlemsbidrag
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen på forslag af bestyrelsen.

Kontingentet for et firmamedlemskab svarer til det til enhver tid gældende kontingent for 10 individuelle medlemmer.

§ 5.  Fortabelse af medlemskab
Et medlem af Foreningen fortaber sit medlemskab

a) ved medlemmets overgang til anden beskæftigelse, der ikke berettiger til fortsat medlemskab;

b) ved udmeldelse til bestyrelsen;

c) ved mere end 6 måneders kontingentrestance til Foreningen; eller

d) ved eksklusion besluttet af bestyrelsen, blandt andet som følge af manglende overholdelse af Foreningens etiske regler. Et ekskluderet medlem kan forlange eksklusion forelagt på førstkommende generalforsamling, i hvilket tilfælde eksklusion har opsættende virkning.

Med forbehold af punkt 5 d), 2. punktum, sker fortabelsen med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af fortabelse af medlemskab ydes ikke ret til tilbagebetaling af kontingent.

§ 6.  Organer
Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen.

§ 7.  Medlemmernes rettigheder og pligter
Ethvert medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hvert medlem har ved fysisk deltagelse 1 stemme på generalforsamlingen, dog har firmamedlemmer 10 stemmer. Stemmeretten kan også udøves gennem fuldmagt, der skal indleveres senest ved generalforsamlingens begyndelse. Bestyrelsen kan bestemme, at fuldmagt skal afgives ved brug af formular udarbejdet af Foreningen.

Ethvert medlem har ret til at bringe forslag og forespørgsler op på generalforsamlingen.

Ethvert medlem er forpligtet til at anerkende de gældende vedtægter for Foreningen og at efterleve de til enhver tid for Foreningens medlemmer gældende etiske regler samt de beslutninger, der vedtages af Foreningens organer. Medlemmet skal afstå fra handlinger, der kan skade Foreningen og dens medlemmers anseelse.

§ 8.  Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er højeste beslutningsorgan i alle Foreningens forhold.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i tiden fra 1. marts til 1. juli. Forslag fra Foreningens medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder dog ikke forslag om personvalg til posterne som henholdsvis forperson, næstforperson, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisor eller dirigent.

Der kan efter bestyrelsens beslutning afholdes ekstraordinær generalforsamling.

Såfremt mindst en fjerdedel af Foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring over for bestyrelsen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af de punkter, der dér skal behandles på dagsordenen og begrundelsen herfor, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis afholdelse skal finde sted senest 2 måneder efter begæringens fremsættelse.

Tid, sted og dagsorden for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, samt eventuel mulighed for elektronisk afholdelse og/eller deltagelse, såfremt dette kan gøres på betryggende vis, fastsættes af bestyrelsen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til hvert medlem med minimum ,3 ugers varsel ved almindelig eller elektronisk post (e-mail). Deltagelse i generalforsamling er betinget af skriftlig tilmelding senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 4. Godkendelse af budget og kontingent for kommende regnskabsår
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal af de afgivne stemmer. Til vedtægtsændringer, ændringer af Foreningens etiske regler samt beslutning om Foreningens opløsning kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tælles ikke med. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.

§ 9.  Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6-8 medlemmer. Alle bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, således at de af bestyrelsens medlemmer, der er valgt i et lige år, er på valg igen i førstkommende lige år, og de af bestyrelsens medlemmer, der er valgt i et ulige år, er på valg igen i førstkommende ulige år. For bestyrelsesmedlemmer valgt i 2023, vælger bestyrelsen, hvilke af de valgte medlemmer, der skal på valg i 2024. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer. 

Bestyrelsen skal tage de fornødne initiativer til efterlevelse af Foreningens formål og har herudover blandt andet ansvaret for

 • at godkende optagelse af nye medlemmer i Foreningen;
 • at påse medlemmernes overholdelse af Foreningens etiske regler;
 • at tage stilling til eksklusion af medlemmer i Foreningen;
 • samt løbende orientering til Foreningens medlemmer omkring Foreningens aktiviteter, herunder gennem nyhedsbreve og opdatering af Foreningens elektroniske hjemmeside: www.danskevirksomhedsjurister.dk.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder forpersonen eller næstforpersonen, er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forpersonens, eller i dennes fravær næstforpersonens, stemme afgørende.

§ 10.  Hæftelse og tegning
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den Foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningen tegnes af bestyrelsens forperson alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 11.  Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 12.  Opløsning
Opløsning af Foreningen kan kun besluttes af generalforsamlingen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, jf. herved kravet i § 8 om kvalificeret majoritet. Generalforsamlingen beslutter i så fald tillige, hvorledes Foreningens eventuelle nettoformue skal anvendes i overensstemmelse med Foreningens formål.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2003, ændret på den ordinære generalforsamling den 18. maj 2004, ændret på den ordinære generalforsamling den 24. maj 2007, ændret på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2008, ændret på den ordinære generalforsamling den 9. juni 2011, ændret på den ordinære generalforsamling den 18. juni 2014, ændret på den ordinære generalforsamling den 10. juni 2021 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 13. juni 2023.